> Zurück

NEU Shorin Ryu Katabuch

JB 28.01.2018

Jetzt erhältich, das neue Shorin Ryu Katabuch mit den Katas Taikyoku Shodan bis Heian Godan.

Kosten Fr. 30.--

Bei Interesse meldet euch bei Jörg Blum.